Aging Behavior of Nano-SiC/2014Al Composite Fabricated by Powder Metallurgy and Hot Extrusion Techniques

Zhiguo Wang, Chuanpeng Li, Huiyuan Wang, Xian Zhu, Min Wu, Jiehua Li, Qichuan Jiang

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

34 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)1008
Seitenumfang1012
FachzeitschriftJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
Jahrgang32 (10)
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016

Dieses zitieren