Calculation of the contact Angle of Polymer Melts on Tool Surfaces from Viscosity Parameters

Gernot Zitzenbacher, Hannes Dirnberger, Manuel Längauer, Clemens Holzer

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

13 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seitenumfang12
FachzeitschriftPolymers
Jahrgang10.2017
Ausgabenummer38
PublikationsstatusVeröffentlicht - 30 Dez. 2017

Dieses zitieren