Constituent constraining effects on the microstructural evolution, ductility, and fracture mode of crystalline/amorphous nanolaminates

Yaqiang Wang, Daniel Kiener, Xiaoqing Liang, Jianjun Bian, Kai Wu, Jinyu Zhang, Gang Liu, Jun Sun

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

5 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)88-96
Seitenumfang9
FachzeitschriftJournal of alloys and compounds
Jahrgang768.2018
Ausgabenummer5 November
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 19 Juli 2018

Dieses zitieren