Image-processing-based automatic crack detection and classification for refractory evaluation

Guanzheng Wang, Fangguan Tan, Shengli Jin, Liping Pan, Zhu He, Xueqing Wang, Yawei Li, Jing Li

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)23232-23240
Seitenumfang9
FachzeitschriftCeramics International
Jahrgang48.2022
Ausgabenummer16
Frühes Online-Datum2 Mai 2022
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 15 Aug. 2022

Dieses zitieren