Microstructure and magnetic property of LaFe11.6Si1.4 magnetocaloric alloys by a novel short time heat treatment

Liang Yang, Zhenni Zhou, Shouteng Feng, Jiehua Li, Jian Liu, Jun Li, Qiaodan Hu, Jianguo Li

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

4 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)1-5
Seitenumfang5
FachzeitschriftIntermetallics
Jahrgang105.2019
AusgabenummerFebruary
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Feb. 2019

Dieses zitieren