Microstructure evolution and mechanical properties of carbon nanotubes reinforced Al matrix composites

Xiaoqing Liu, Caiju Li, Jürgen Eckert, Konda Gokuldoss Prashanth, Oliver Renk, Long Teng, Yichun Liu, Rui Bao, Jingmei Tao, Tao Shen, Jianhong Yi

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

39 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)122-132
Seitenumfang11
FachzeitschriftMaterials characterization
Jahrgang133.2017
AusgabenummerNovember
Frühes Online-Datum29 Sept. 2017
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - Nov. 2017

Dieses zitieren