Modified directed melt nitridation of pure aluminum block using magnesium as an external dopant

Shengli Jin, Yawei Li, Yuanbing Li, Lei Zhao, Xiaohua Liu, Jing Liu, Zeya Li

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

6 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)7311-7315
FachzeitschriftJournal of materials science
Jahrgang42
Ausgabenummer17
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - Sept. 2007

Dieses zitieren