Organic matter accumulation in the Upper Cretaceous Qingshankou and Nenjiang Formations, Songliao Basin (NE China): Implications from highresolution geochemical analysis

J. Xu, Achim Bechtel, Reinhard Sachsenhofer, Jianliang Jia, Q. Meng, P. Sun, Zhaojun Liu

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)187-201
FachzeitschriftMarine and petroleum geology
Jahrgang2019
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2019

Dieses zitieren