Physical and Numerical Modeling of Exposed Slag Eye in Continuous Casting Mold using Euler-Euler Approach

Zhongqiu Liu, Baokuan Li, Alexander Vakhrushev, Menghuai Wu, Andreas Ludwig

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

13 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Aufsatznummer1800117
Seitenumfang10
FachzeitschriftSteel research international
Jahrgang90.2019
Ausgabenummer4
Frühes Online-Datum30 Mai 2018
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2019

Dieses zitieren