Predicting an alloying strategy for improving fracture toughness of C15 NbCr2 Laves phase: A first-principles study

Qianxin Long, Jianchuan Wang, Yong Du, David Holec, Xiaowu Nie, Zhanpeng Jin

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

7 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)59-64
Seitenumfang6
FachzeitschriftComputational materials science
Ausgabenummer123
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016

Dieses zitieren