Short and long crack growth of aluminium cast alloys

Martin Leitner, Roman Aigner, Sebastian Pomberger, Michael Stoschka, Christian Garb, Stefan Pusterhofer

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Buch/SammelbandForschung

1 Zitat (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
TitelStructural Integrity
UntertitelMechanical Fatigue of Metals
Herausgeber (Verlag)Springer
Seiten139-145
Seitenumfang7
Auflage7
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2019

Publikationsreihe

NameStructural Integrity
Band7
ISSN (Print)2522-560X
ISSN (elektronisch)2522-5618

Dieses zitieren