Why δ is not ‰ and why we should not use ε and μ notations: Why delta is not parts per thousand and why we should not use epsilon and mu notations

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftLeitartikelBegutachtung

5 Zitate (Scopus)
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)527-528
Seitenumfang2
FachzeitschriftGeostandards and Geoanalytical Research
Jahrgang43.2019
Ausgabenummer4
Frühes Online-Datum19 Nov. 2019
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Dez. 2019

Dieses zitieren