Acta Technica Corviniensis = Bulletin of Engineering, 2067-3809

Fachzeitschrift: Zeitschrift

ISSNs2067-3809

Publikationen

  1. Artikel › Forschung › begutachtet (peer reviewed)
  2. Veröffentlicht

    DATA MATURITY FOR SMART FACTORY APPLICATIONS – AN ASSESSMENT MODEL

    Bernerstätter, R., Feb 2018, in : Acta Technica Corviniensis = Bulletin of Engineering. 11.2018, 1, S. 31-35 5 S.

    Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschung(peer-reviewed)