Extraction of flow behavior and hall–petch parameters using a nanoindentation multiple sharp tip approach

Forschungsoutput: Forschung - (peer-reviewed)Artikel

Details

OriginalspracheEnglisch
Aufsatznummer1600669
Seitenumfang9
ZeitschriftAdvanced engineering materials
Band19
Ausgabennummer4
DOIs
StatusVeröffentlicht - 2017