Lateral changes of organic matter preservation in the lacustrine Qingshankou Formation (Cretaceous Songliao Basin, NE China): Evidence for basin segmentation

Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschung(peer-reviewed)

Autoren

  • Penglin Zhang
  • Qingtao Meng
  • Zhaojun Liu
  • Jianliang Jia
  • Fuhong Gao
  • Achim Bechtel
  • Fei Hu

Externe Organisationseinheiten

  • Jilin University, Changchun
  • Key Laboratory of Oil Shale and symbiotic Energy Minerals
  • Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing

Details

OriginalspracheEnglisch
Aufsatznummer103984
Seitenumfang20
FachzeitschriftInternational journal of coal geology
Jahrgang254.2022
Ausgabenummer1 April
Frühes Online-Datum30 Mär 2022
DOIs
StatusVeröffentlicht - 1 Apr 2022