Maturity Model Assessment of SMART Logistics for SMEs

Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschung(peer-reviewed)

Autoren

Organisationseinheiten

Externe Organisationseinheiten

  • University of Chiang Mai

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)1-8
FachzeitschriftChiang Mai University Journal of Natural Sciences
Jahrgang20
Ausgabenummer2
StatusVeröffentlicht - 9 Dez 2020