Microstructure and mechanical properties of foundry Al-Si-Cu-Hf alloy

Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschung(peer-reviewed)

Autoren

  • Yuan Xing
  • Zhihong Jia
  • Lipeng Ding
  • Huilan Huang
  • Qingshan Liu

Organisationseinheiten

Externe Organisationseinheiten

  • Chongqing University

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)90-100
FachzeitschriftMaterials Science and Engineering A
Jahrgang684
StatusVeröffentlicht - 2017