Naukovi visti Nacional'noho Technicnoho Universytetu Ukraïny Kyïvs'kyj Politechnicnyj Instytut, 1810-0546

Journal

ISSNs1810-0546